كتاب الروٴيا من الصحاح


Title: كتاب الروٴيا من الصحاح
Citation: كتاب الروٴيا من الصحاح - [Б.м., 1-я пол. XIX в.] - Л. [101б -127] - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C103042
metadata.dc.subject.other: Рукописи 1-й пол. 19 в.
Фольклор
Description: Переплетено вместе с 1715 т, 1716 т
Текст араб.
Загл. и текст араб. графика
Genres: Manuscript
Inventory number: 1717 т
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C103042
Appears in Collections:Рукописи на арабском языке

Thumbnail
File: 101.jpg ... 130.jpg
Size: 30
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 1717t!arch.zip
Size: 438,33 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 1717t!arch_2.zip
Size: 322,81 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.